Chén trà trong 2 tay, chánh niệm luôn tràn đầy, thân và tâm an trú, bây giờ và ở đây

Chén trà trong 2 tay, chánh niệm luôn tràn đầy, thân và tâm an trú, bây giờ và ở đây

Chén trà trong 2 tay, chánh niệm luôn tràn đầy, thân và tâm an trú, bây giờ và ở đây