Và tôi chọn đã trà để hình thành nhân cách, chọn trà là công cụ để tạo ra hương vị cuộc sống.

Và tôi chọn đã trà để hình thành nhân cách, chọn trà là công cụ để tạo ra hương vị cuộc sống.

Và tôi chọn đã trà để hình thành nhân cách, chọn trà là công cụ để tạo ra hương vị cuộc sống.