3 lạng trà dùng với 1 lạng hoa

3 lạng trà dùng với 1 lạng hoa